1
1

Privacybeleid


Dank u voor uw bezoek aan onze website nano-care.com en voor uw interesse in ons bedrijf.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, naam, telefoonnummer, adres, enz. is belangrijk voor ons.

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Onze praktijk inzake gegevensbescherming is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) en de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG). De volgende gegevensbeschermingsverklaring dient om te voldoen aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de DSGVO. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden in art. 13 en art. 14 e.v. DSGVO.

Verantwoordelijk

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG is degene die, alleen of tezamen met anderen, over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist.

Met betrekking tot onze website is de verantwoordelijke persoon:

Nano-Care Deutschland AG
Hauptstraße 122
66780 Rehlingen-Siersburg
Duitsland
E-mail: marketing@nano-care.de
Telefoon: +49 68389749140
Fax: +49 68389749160

Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het apparaat (bv. computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie;
(2) Het besturingssysteem van het toegangsapparaat;
(3) Hostnaam van de toegang hebbende computer;
(4) Het IP-adres van het ophaalapparaat;
(5) Datum en tijdstip van toegang;
(6) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website werden opgeroepen;
(7) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft gekregen tot onze website (referrer tracking);
(8) Bericht over het al dan niet slagen van het ophalen;
(9) Hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele bezoekers van de site niet kunnen worden geïdentificeerd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatig belang). Ons rechtmatig belang is de verwezenlijking van het hieronder beschreven doel.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke (geautomatiseerde) opslag van de gegevens is noodzakelijk voor het verloop van een websitebezoek om de levering van de website mogelijk te maken. Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens gebeurt ook om onze website voor zoveel mogelijk bezoekers geschikt te houden, misbruik tegen te gaan en storingen te verhelpen. Voor dit doel is het noodzakelijk de technische gegevens van de computer waartoe toegang wordt verkregen te loggen, om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De verwijdering van voornoemde technische gegevens vindt plaats zodra deze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar uiterlijk binnen 3 maanden na toegang tot onze website.

Mogelijkheid van bezwaar en schrapping

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO en het wissen van gegevens eisen overeenkomstig art. 17 DSGVO. Welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen, vindt u in het onderste gedeelte van dit privacybeleid.

Geautomatiseerde kredietbeoordeling / scoring

Indien u een contract met ons wenst te sluiten, behouden wij ons het recht voor om uitsluitend geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren om uw kredietwaardigheid te controleren. Wij zijn ook gerechtigd een dergelijk geautomatiseerd besluit te nemen op grond van artikel 22, lid 2, onder a), van de DSGVO. Of het contract al dan niet kan worden gesloten, hangt af van het resultaat van de geautomatiseerde kredietcontrole. Bij een kredietcontrole worden statistische waarschijnlijkheden van wanbetaling berekend. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures. Daarbij wordt het toekomstige risico van de klant op wanbetaling afgeleid aan de hand van een groot aantal kenmerken, zoals inkomen, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat en vroeger betalingsgedrag. Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een betalingswaarde (de zogenaamde score). De aldus verkregen informatie vormt de basis van ons besluit over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie. Indien u van mening bent dat u ten gevolge van de kredietwaardigheidscontrole ten onrechte van het sluiten van een overeenkomst bent uitgesloten, kunt u uw standpunt per e-mail aan ons uiteenzetten. Wij zullen dan het geautomatiseerde besluit herzien overeenkomstig artikel 22, lid 3, DSGVO in het specifieke individuele geval. Om de kredietcontrole te kunnen uitvoeren, kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.

Wij geven uw gegevens door aan de volgende aanbieder(s) op basis van het lopende contract in de hieronder genoemde gevallen:

Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG:

Onze onderneming controleert regelmatig uw kredietwaardigheid bij het sluiten van contracten en, in bepaalde gevallen waarin sprake is van een rechtmatig belang, ook voor bestaande klanten. Voor dit doel werken wij samen met Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Duitsland(http://www.creditreform-saarbruecken.de), van wie wij de voor dit doel benodigde gegevens ontvangen. Namens Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG verstrekken wij u overeenkomstig art. 14 EU-DSGVO vooraf de volgende informatie:

Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG is een bureau voor consumentenkrediet. Zij beheert een gegevensbank waarin informatie over de kredietwaardigheid van particulieren is opgeslagen.

Op basis hiervan verstrekt Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG kredietwaardigheidsinformatie aan haar cliënten. Tot de cliënten behoren bijvoorbeeld kredietinstellingen, leasingmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven, bedrijven voor debiteurenbeheer, postorderbedrijven, groot- en kleinhandelsbedrijven, alsmede andere bedrijven die goederen of diensten leveren. In het kader van de wettelijke bepalingen wordt een deel van de in de informatiedatabank beschikbare gegevens ook gebruikt om andere bedrijfsdatabanken te bevoorraden, onder meer voor gebruik in het kader van de adressenhandel.

In de databank van Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG wordt met name informatie opgeslagen over de naam, het adres, de geboortedatum, het e-mailadres (indien van toepassing), de betalingsgeschiedenis en het aandelenbezit van individuele personen. Het doel van de verwerking van de opgeslagen gegevens is informatie te verstrekken over de kredietwaardigheid van de persoon naar wie wordt gevraagd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1f EU-DSGVO. Bijgevolg mag informatie over deze gegevens alleen worden verstrekt indien een klant op geloofwaardige wijze aantoont dat hij een rechtmatig belang heeft bij het kennen van deze informatie. Indien gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU, gebeurt dit op basis van de zogenaamde “modelcontractbepalingen”, die u kunt vinden onder de volgende link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE

of ze vanaf daar naar je toe laten sturen.

De gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken. In de regel is kennis nodig voor een eerste opslagperiode van drie jaar. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt nagegaan of opslag nog nodig is; zo niet, dan worden de gegevens op de dag zelf gewist. Indien een zaak wordt geschikt, worden de gegevens drie jaar na de regeling dagelijks gewist. Overeenkomstig artikel 882e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) worden inschrijvingen in het debiteurenregister dagelijks doorgehaald nadat drie jaar zijn verstreken na de datum van het bevel tot inschrijving.

Legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), EU-DSGVO kunnen zijn: kredietbeslissing, zakelijke initiatie, aandeelhouderschap, vordering, kredietbeoordeling, verzekeringscontract, tenuitvoerleggingsinformatie. U heeft het recht om van Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. Indien de over u opgeslagen gegevens onjuist zijn, hebt u het recht om deze te laten corrigeren of wissen. Indien niet onmiddellijk kan worden vastgesteld of de gegevens onjuist of juist zijn, hebt u het recht de betrokken gegevens te laten blokkeren totdat dit is opgehelderd. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen dat ze worden aangevuld.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de door Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG opgeslagen gegevens, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming tot aan de intrekking.

Bij bezwaren, verzoeken of klachten over gegevensbescherming kunt u zich te allen tijde wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG. Hij of zij zal u snel en vertrouwelijk helpen met alle kwesties inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van gegevens door Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG bij de voor uw deelstaat verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming.

De gegevens die Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG over u heeft opgeslagen, zijn afkomstig uit openbaar toegankelijke bronnen, van incassobedrijven en van hun klanten.

Om uw kredietwaardigheid te beschrijven, berekent Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG een scorewaarde voor uw gegevens. Gegevens over leeftijd en geslacht, adresgegevens en, in sommige gevallen, gegevens over betalingservaringen worden in de score opgenomen. Deze gegevens worden met een verschillende weging in de scoreberekening opgenomen. Klanten van Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG gebruiken de scorewaarden als hulpmiddel bij het nemen van hun eigen kredietbeslissingen.

Recht van bezwaar:

De verwerking van de door Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG opgeslagen gegevens vindt plaats om dwingende redenen die de bescherming van schuldeisers en de kredietbescherming waard zijn en die regelmatig zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die dienen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt alleen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie en die moeten worden aangetoond. Indien dergelijke bijzondere redenen kunnen worden aangetoond, zullen de gegevens niet langer worden verwerkt. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, zullen de gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

De verantwoordelijke partij in de zin van art. 4 nr. 7 EU-DSGVO is Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Duitsland(http://www.creditreform-saarbruecken.de). U kunt Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG voor alle vragen bereiken onder de volgende contactgegevens Tel.: +49 (0) 681 / 30 12 – 0, Fax: +49 (0) 681 / 30 12 – 60, E-Mail: info@saarbruecken.creditreform.de

U kunt de verantwoordelijke voor gegevensbescherming bereiken onder de volgende contactgegevens: Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, functionaris voor gegevensbescherming, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Duitsland, http://www.creditreform-saarbruecken.de.

Statistische analyse van bezoeken aan deze website – web tracker.

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer u deze website of individuele bestanden op de website opent: IP-adres, website van waaruit het bestand is opgevraagd, naam van het bestand, datum en tijdstip van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en verslag over het succes van de toegang (het zogenaamde weblogboek). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in een niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden. Wij gebruiken ook de volgende web trackers om bezoeken aan deze website te evalueren:

Google Tag Manager

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

Op onze website maken wij gebruik van de dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en bundelen van andere webdiensten en webtrackingprogramma’s door middel van zogenaamde “tags”. In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zgn. “tracking”), voor zover met Google Tag Manager webtracking-tools worden uitgevoerd. De gegevens die worden verzonden door individuele tags die zijn geïntegreerd in Google Tag Manager, worden door Google Tag Manager samengevoegd, opgeslagen en verwerkt onder een uniforme gebruikersinterface. Alle geïntegreerde “tags” worden in deze gegevensbeschermingsverklaring nog eens apart vermeld. Meer informatie over de gegevensbescherming van de in Google Tag Manager geïntegreerde tools vindt u in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring. Wanneer u onze website gebruikt met de integratie van Google Tag Manager-tags geactiveerd, worden gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited. Met betrekking tot de door middel van Google Tag Manager geïntegreerde webdiensten gelden de voorschriften in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring. De tracking tools die in Google Tag Manager worden gebruikt, zorgen ervoor dat het IP-adres vóór de transmissie door Google Tag Manager wordt geanonimiseerd door middel van IP-anonimisering van de broncode. Daarbij wordt Google Tag Manager alleen ingeschakeld om IP-adressen anoniem te registreren (zgn. IP-masking).

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming in onze informatiebanner met betrekking tot het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door duidelijke bevestiging van actie of gedrag) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

In opdracht van ons zal Google de door middel van Google Tag Manager verkregen informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen.

Duur van de opslag

Google zal de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Tag Manager zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webdienst te vervullen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en opgeslagen. Indien er naar een persoon wordt verwezen, worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover dit niet onder een wettelijke verplichting tot gegevensbewaring valt. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de bewaringstermijn gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en schrapping

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de instelling “Do Not Track” in uw browser te activeren. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door de Google-cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze site maken wij gebruik van de webtrackingdienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Analytics). In het kader van de webtracking maakt Google Analytics gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zgn. tracking). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst Google Analytics, om onze website voortdurend te optimaliseren en toegankelijker te maken. Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited. Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Google, om onze website voortdurend te optimaliseren en toegankelijker te maken. We hebben de webtracking ook nodig om veiligheidsredenen. Webtracking stelt ons in staat na te gaan of derden onze website aanvallen. De informatie van de webtracker stelt ons in staat doeltreffende tegenmaatregelen te nemen en de door ons verwerkte persoonsgegevens tegen deze cyberaanvallen te beschermen. Door IP-anonimisering in de Google Analytics-trackingcode van deze website in te schakelen, wordt uw IP-adres door Google Analytics geanonimiseerd voordat het wordt verzonden. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode die door de exploitant is uitgebreid gat._anonymizeIp(); om alleen geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (zogenaamde IP-masking).

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming in onze informatiebanner met betrekking tot het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door duidelijke bevestiging van actie of gedrag) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Wij vereisen ook webtracking om veiligheidsredenen. Webtracking stelt ons in staat na te gaan of derden onze website aanvallen. De informatie van de webtracker stelt ons in staat doeltreffende tegenmaatregelen te nemen en de door ons verwerkte persoonsgegevens tegen deze cyberaanvallen te beschermen.

Duur van de opslag

Google bewaart de gegevens die relevant zijn voor de levering van webtracking zo lang als nodig is om de geboekte webdienst te leveren. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Indien er een verwijzing naar een persoon is, worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover dit niet onder een wettelijke verplichting tot gegevensbewaring valt. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de bewaringstermijn gewist.

Mogelijkheden tot verzet en schrapping

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of de “Do Not Track”-instelling van uw browser te activeren. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de Google cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integratie van externe webdiensten en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website maken wij gebruik van actieve inhoud van externe aanbieders, zogenaamde webdiensten. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Dit kan de verwerking van gegevens buiten de EU meebrengen. U kunt dit voorkomen door een geschikte browser plug-in te installeren of de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan resulteren in functionele beperkingen op websites die u bezoekt.

Wij maken gebruik van de volgende externe webdiensten:

Dubbelklik

Wij gebruiken de Doubleclick-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld. Daarom kan het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR niet worden gegarandeerd voor de doorgifte, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

DoubleClick is een dienst van Google die digitale reclame op het internet aanbiedt en levert. Het wordt gebruikt zodat wij individuele reclame kunnen tonen aan onze sitebezoekers.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming kunt u vinden in de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

Voor meer informatie over de behandeling van doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

Google

Wij gebruiken de Google-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld. Daarom kan het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR niet worden gegarandeerd voor de doorgifte, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

Wij gebruiken Google om verdere diensten van Google op de website te kunnen laden.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming kunt u vinden in de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

Voor meer informatie over de behandeling van overgedragen gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

Google API’s

Wij gebruiken de Google APIs-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld. Daarom kan het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR niet worden gegarandeerd voor de doorgifte, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

Wij gebruiken Google APIS om verdere diensten van Google op de website te kunnen laden. Google Apis is een verzameling interfaces voor communicatie tussen de verschillende Google-diensten die op uw website worden gebruikt.

Voor de verwerking zelf, de dienst of wij verzamelen de volgende gegevens: IP-adres

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u bij de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

Voor meer informatie over de behandeling van doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider op https://policies.google.com/privacy.

Google lettertypen

Wij gebruiken de Google Fonts dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld. Daarom kan het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR niet worden gegarandeerd voor de doorgifte, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

De dienst Google Fonts wordt gebruikt om lettertypes op onze site opnieuw te laden, zodat we u de site in een visueel betere versie kunnen tonen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming kunt u vinden in de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

Voor meer informatie over de behandeling van doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

Gstatic

Wij gebruiken de Gstatic-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mointain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld. Daarom kan het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR niet worden gegarandeerd voor de doorgifte, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

Gstatic is een dienst die door Google wordt gebruikt om statische inhoud op te halen en zo het bandbreedtegebruik te beperken en de vereiste catalogusbestanden vooraf te laden.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming kunt u vinden bij de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

Voor nadere informatie over de behandeling van overgedragen gegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

Website check modules en snippets

Op onze website gebruiken wij de dienst Website-Check Modules en Snippets van het bedrijf Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Duitsland, e-mail: support@website-check.de, website: http: //www.website-check.de/. De overdracht en de verwerking van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte en verwerking is art. 6, lid 1, onder c), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO). Het gebruik van de dienst helpt ons te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met behulp van de dienst kan de inhoud van de juridische tekst van de Website-Check GmbH wordt herladen. De huidige wetteksten worden bijvoorbeeld herladen via de integratie op onze site. Deze integratie kan ook worden gebruikt om verdere juridische modules van de Website-Check GmbH (b.v. cookie banner) kan ook opnieuw worden geladen.

Aan het einde van deze verklaring over gegevensbescherming kunt u lezen welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking.

Meer informatie over de behandeling van doorgegeven gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Website Controle Zegel

Wij gebruiken op onze site de dienst Website-Check Siegel van het bedrijf Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Duitsland, e-mail: support@website-check.de, website: http: //www.website-check.de/. De overdracht en de verwerking van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang is gelegen in de verwezenlijking van het hieronder beschreven doel.

Het script van de Website-Check GmbH is de technische integratie van het websitecontrolezegel. Met dit zegel willen wij aantonen dat wij de kwestie van de gegevensbescherming zeer ernstig nemen. De transmissie van gegevens naar de Website-Check GmbH is voor de levering en de weergave van het zegel op onze site.

Ten aanzien van de verwerking heeft u het recht van bezwaar als bedoeld in art. 21. Meer informatie vindt u aan het eind van dit privacybeleid.

Verdere informatie over de behandeling van doorgegeven gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Youtube

Wij gebruiken de Youtube-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld. Daarom kan het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR niet worden gegarandeerd voor de doorgifte, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

Video’s van het Youtube-platform worden via de Youtube-dienst op onze website geïntegreerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming kunt u vinden in de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

Meer informatie over de behandeling van doorgegeven gegevens is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

WPML

Deze website maakt gebruik van de taalplugin WPML van OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, om een Duitse en Engelse taalversie van de website te kunnen aanbieden. WPML gebruikt cookies om de huidige taal van de bezoeker te bepalen, de laatst bezochte taal en de taal van gebruikers die zijn ingelogd. Details over de gebruikte cookies zijn te vinden op https://wpml.org/documentation/support/browser-cookies-stored-wpml.

Informatie over het gebruik van cookies

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij integreren en gebruiken cookies op verschillende pagina’s om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en om externe webdiensten te integreren. De zogenaamde “cookies” zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke string die de browser uniek identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het opslaan van een cookie-bestand wordt ook wel “het instellen van een cookie” genoemd. Cookies kunnen zowel door de website zelf als door externe webdiensten worden geplaatst.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatig belang) of Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO (toestemming).

Welke rechtsgrondslag relevant is, kan worden afgeleid uit de cookietabel die verderop in dit punt wordt opgesomd.

In het algemeen, in het geval van cookies die verzameld worden op basis van een legitiem belang, is ons legitiem belang het verzekeren van de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten (technisch noodzakelijke cookies). Bovendien kan het zijn dat de cookies de gebruiksvriendelijkheid verhogen en een meer geïndividualiseerde aanpak mogelijk maken. Hier hebben wij uw belangen afgewogen tegen onze belangen.

Met behulp van cookie-technologie kunnen wij individuele websitebezoekers alleen identificeren, analyseren en volgen als de websitebezoeker heeft ingestemd met het gebruik van de cookie in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

Cookies worden geplaatst door onze website of externe webdiensten om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren of om het vermelde doel na te streven met uw toestemming. Cookietechnologie stelt ons ook in staat individuele bezoekers te herkennen aan pseudoniemen, zoals een unieke of willekeurige ID, zodat wij meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden. Details zijn te vinden in onderstaande tabel.

Duur van de opslag

De hieronder vermelde cookies worden in uw browser opgeslagen tot ze worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, tot de sessie is afgelopen. Details zijn te vinden in onderstaande tabel:

Naam cookie Server Aanbieder Doel Rechtsgrondslag Bewaartermijn Type
OVERWEGING (Youtube) .youtube-nocookie.com Youtube Het CONSENT-cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan om gegevens door te sturen naar Youtube nadat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Nakoming van wettelijke verplichtingen ca. 24 maanden Cookie banner
Youtube www.youtube-nocookie.com Youtube Deze cookie is nodig om de videospeler van Youtube op onze website te integreren en om Youtube-video’s op de website af te spelen. We gebruiken de Youtube speler in data-besparende modus. Toestemming Sessie Marketing
_ga nano-care.com Google Analytics Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker, zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder die ID kan aggregeren. Toestemming ca. 24 maanden Analytics
gat_gtag_UA* nano-care.com Google Analytics Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker en koppelt de acties van de gebruiker aan deze ID in combinatie met Google Tag Manager. Toestemming ca. 70 seconden Analytics
_gid nano-care.com Google Analytics Deze cookie kent een ID toe aan een gebruiker, zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming ongeveer 24 uur Analytics
cookie-toestemming_status nano-care.com Website exploitant Cookie dat de beslissing van de gebruiker over de cookiebanner opslaat. Nakoming van wettelijke verplichtingen ca. 12 maanden Cookie banner

Cookie Toestemming met Borelabs Cookie

Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om deze toestemming te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna “Borlabs” genoemd).
Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.
De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Mogelijkheid van bezwaar, herroeping van toestemming en verwijdering

U kunt uw browser naar wens instellen, zodat het plaatsen van cookies in het algemeen wordt verhinderd. U kunt dan per geval beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw toegangsapparaat al verbonden is met onze website (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Er zij op gewezen dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan hierdoor niet wordt aangetast.

Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden bij het verzamelen, opslaan en verwerken door technische en organisatorische maatregelen zodanig beschermd dat zij niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-gecodeerde communicatie via e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op het transmissiepad naar onze IT-systemen, zodat wij gecodeerde communicatie of de post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

Recht op informatie en correctieverzoeken – Wissen en beperken van gegevens – Intrekking van toestemming – Recht van bezwaar

Recht op informatie

U hebt het recht te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u het recht om te worden geïnformeerd over de in artikel 15, lid 1, DSGVO genoemde informatie, op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast (cf. artikel 15, lid 4, DSGVO). Wij zullen u ook graag een kopie van de gegevens bezorgen.

Recht op rectificatie

Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u te allen tijde het recht om onjuiste persoonsgegevens (bijv. adres, naam, enz.) die bij ons zijn opgeslagen, te laten corrigeren. U kunt ook te allen tijde verzoeken dat de bij ons opgeslagen gegevens worden aangevuld. Een overeenkomstige aanpassing zal onmiddellijk worden uitgevoerd.

Recht op verwijdering

Overeenkomstig art. 17 lid 1 DSGVO hebt u het recht te eisen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, wissen indien

de gegevens zijn ofwel niet langer nodig;

de rechtsgrondslag voor de verwerking heeft opgehouden te bestaan zonder vervanging als gevolg van de intrekking van uw toestemming;

u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen legitieme gronden voor de verwerking zijn;

uw gegevens onwettig worden verwerkt;

een wettelijke verplichting dit vereist of een verzameling overeenkomstig artikel 8, lid 1, DSGVO heeft plaatsgevonden.

Overeenkomstig artikel 17, lid 3, van de GDPR, bestaat het recht niet indien

de verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

uw gegevens zijn verzameld op grond van een wettelijke verplichting;

de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang;

de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van de verwerking

Overeenkomstig Art. 18 (1) DSGVO, heeft u het recht om in individuele gevallen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Dit is het geval als

de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;

de verwerking is onwettig en u stemt niet in met het wissen ervan;

de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking, maar de verzamelde gegevens worden gebruikt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

tegen de verwerking bezwaar is aangetekend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO en het nog onduidelijk is welke belangen prevaleren.

Recht van herroeping

Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Er zij op gewezen dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking hierdoor niet wordt aangetast.

Recht van bezwaar

Overeenkomstig Art. 21 DSGVO heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van Art. 6 (1) (f) (in het kader van een gerechtvaardigd belang) zijn verzameld. U hebt dit recht alleen als er bijzondere omstandigheden zijn die zich verzetten tegen de opslag en verwerking.

Hoe oefent u uw rechten uit?

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens:

Nano-Care Deutschland AG
Hauptstraße 122
66780 Rehlingen-Siersburg
Duitsland
E-mail: marketing@nano-care.de
Telefoon: +49 68389749140
Fax: +49 68389749160

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op grond van art. 20 DSGVO heeft u recht op doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij zullen de gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat. De gegevens kunnen worden toegezonden aan uzelf of aan een door u aangewezen verantwoordelijke.

Wij zullen u op verzoek de volgende gegevens verstrekken overeenkomstig Art. 20 (1) DSGVO:

Gegevens verzameld op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO of Art. 9 (2) lit. a DSGVO;

Gegevens die wij van u hebben ontvangen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO in het kader van bestaande contracten;

Gegevens die in het kader van een geautomatiseerde procedure zijn verwerkt.

Wij zullen de persoonsgegevens rechtstreeks overdragen aan een door u aangezochte verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Wij wijzen u erop dat wij geen gegevens mogen doorgeven die een belemmering vormen voor de vrijheden en rechten van andere personen, overeenkomstig artikel 20, lid 4, van de GDPR.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77, lid 1, DSGVO

Indien u vermoedt dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een gerechtelijke opheldering over de kwestie vragen. Bovendien staat elke andere wettelijke optie voor u open. Ongeacht deze mogelijkheid hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77, lid 1, DSGVO. Het recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 DSGVO staat u ter beschikking in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende inbreuk, d.w.z. u kunt uit de hierboven genoemde plaatsen de toezichthoudende autoriteit kiezen tot wie u zich wendt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u vervolgens op de hoogte brengen van de status en het resultaat van uw indiening, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 GDPR.

Gemaakt door:

© DURY LEGAL Advocaten – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

logo datenschutz