1
1

Integritetspolicy


Tack för att du besöker vår webbplats nano-care.com och för ditt intresse för vårt företag.

Skyddet av dina personuppgifter, t.ex. födelsedatum, namn, telefonnummer, adress osv. är viktigt för oss.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats. Vår dataskyddspraxis är i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO) och den federala dataskyddslagen (BDSG). Följande dataskyddsdeklaration tjänar till att uppfylla de informationsskyldigheter som följer av DSGVO. Dessa återfinns till exempel i artikel 13 och artikel 14 ff. DSGVO.

Ansvarig

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i artikel 4.7 i DSGVO är den person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

När det gäller vår webbplats är den ansvariga personen:

Nano-Care Deutschland AG
Hauptstraße 122
66780 Rehlingen-Siersburg
Tyskland
E-post: marketing@nano-care.de
Telefon: +49 68389749140
Fax: +49 68389749160

Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från den enhet (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta osv.) som används för att komma åt webbplatsen.

Vilka personuppgifter samlas in och i vilken omfattning behandlas de?

(1) Information om vilken typ av webbläsare och vilken version som används;
(2) operativsystemet för den åtkomliga enheten;
(3) Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn;
(4) IP-adressen för hämtningsanordningen;
(5) Datum och tid för åtkomst;
(6) Webbplatser och resurser (bilder, filer, annat sidinnehåll) som du har besökt på vår webbplats;
(7) Webbplatser från vilka användarens system har kommit till vår webbplats (referrer tracking);
(8) Meddelande om huruvida hämtningen lyckades;
(9) Mängd överförda uppgifter

Dessa uppgifter lagras i vårt systems loggfiler. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med personuppgifter om en specifik användare, så att enskilda besökare på webbplatsen inte kan identifieras.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Artikel 6.1 f DSGVO (berättigat intresse). Vårt legitima intresse är att säkerställa att det syfte som beskrivs nedan uppnås.

Syftet med behandlingen av uppgifter

Den tillfälliga (automatiska) lagringen av uppgifter är nödvändig under ett besök på webbplatsen för att möjliggöra tillhandahållandet av webbplatsen. Lagring och behandling av personuppgifter sker också för att upprätthålla kompatibiliteten på vår webbplats för så många besökare som möjligt och för att bekämpa missbruk och eliminera störningar. I detta syfte är det nödvändigt att logga de tekniska uppgifterna om den dator som använder sig av den för att kunna reagera så tidigt som möjligt på visningsfel, attacker mot våra IT-system och/eller fel i funktionaliteten på vår webbplats. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att allmänt säkerställa säkerheten i våra informationstekniska system.

Lagringens varaktighet

De ovannämnda tekniska uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att säkerställa att webbplatsen är kompatibel för alla besökare, dock senast tre månader efter det att du har besökt vår webbplats.

Möjlighet till invändningar och radering

Du kan när som helst invända mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO och begära att uppgifterna raderas i enlighet med artikel 17 i DSGVO. Du kan läsa om vilka rättigheter du har och hur du utövar dem längst ner i denna integritetspolicy.

Automatiserad kreditbedömning/scoring

Om du vill ingå ett avtal med oss förbehåller vi oss rätten att uteslutande utföra automatiserad behandling av dina personuppgifter för att kontrollera din kreditvärdighet. Vi har också rätt att fatta ett sådant automatiserat beslut enligt artikel 22.2 a i DSGVO. Huruvida avtalet kan ingås eller inte beror på resultatet av den automatiska kreditprövningen. Vid en kreditprövning beräknas statistiska sannolikheter för betalningsinställelse. Kreditvärdighetsinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska förfaranden. I denna process kan kundens framtida risk för utebliven betalning härledas från ett stort antal egenskaper, t.ex. inkomst, adressuppgifter, yrke, civilstånd och tidigare betalningsbeteende. Resultatet uttrycks i form av ett betalningsvärde (s.k. poäng). Den information som erhålls på detta sätt ligger till grund för vårt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av ett avtalsförhållande. Om du anser att du felaktigt har uteslutits från att ingå ett avtal på grund av kreditprövningen är du välkommen att förklara din synpunkt för oss via e-post. Vi kommer då att granska det automatiserade beslutet i enlighet med artikel 22.3 i DSGVO i det specifika enskilda fallet. För att utföra kreditprövningen kan vi lagra och behandla dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO.

Vi överför dina uppgifter till följande leverantör(er) på grundval av det pågående avtalet i de fall som anges nedan:

Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG:

Vårt företag kontrollerar regelbundet din kreditvärdighet när vi ingår avtal och, i vissa fall där det finns ett legitimt intresse, även för befintliga kunder. För detta ändamål samarbetar vi med Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Tyskland(http://www.creditreform-saarbruecken.de), från vilken vi får de uppgifter som krävs för detta ändamål. På uppdrag av Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG ger vi dig följande information i förväg i enlighet med artikel 14 i EU-DSGVO:

Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG är ett konsumentkreditinstitut. Företaget driver en databas där kreditvärdighetsinformation om privatpersoner lagras.

Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG tillhandahåller kreditvärdighetsinformation till sina kunder på grundval av detta. Kunderna är till exempel kreditinstitut, leasingföretag, försäkringsbolag, telekommunikationsföretag, företag som förvaltar fordringar, postorderföretag, grossist- och detaljhandelsföretag samt andra företag som levererar varor eller tjänster. Inom ramen för de rättsliga bestämmelserna används en del av de uppgifter som finns tillgängliga i informationsdatabasen också för att förse andra företagsdatabaser, bland annat för att användas för adresshandel.

I Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG:s databas lagras information om namn, adress, födelsedatum, e-postadress (om tillämpligt), betalningshistorik och aktieinnehav för enskilda personer. Syftet med behandlingen av de lagrade uppgifterna är att ge information om kreditvärdigheten hos den person som förfrågas. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1f i EU-DSGVO. Följaktligen får information om dessa uppgifter endast tillhandahållas om en kund på ett trovärdigt sätt kan visa att han eller hon har ett legitimt intresse av att få kännedom om dessa uppgifter. Om uppgifter överförs till länder utanför EU sker detta på grundval av de så kallade standardavtalsklausulerna, som du hittar på följande länk:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE

eller få dem skickade till dig därifrån.

Uppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt att känna till dem för att uppfylla syftet med lagringen. I regel är kunskap nödvändig för en inledande lagringsperiod på tre år. Efter det att uppgifterna har upphört att gälla kommer det att kontrolleras om det fortfarande är nödvändigt att lagra dem, annars kommer uppgifterna att raderas exakt samma dag. Om ett ärende avgörs kommer uppgifterna att raderas dagligen tre år efter avgörandet. Enligt § 882e i civilprocesslagen (ZPO) ska anteckningar i gäldenärsregistret strykas dagligen efter det att tre år har förflutit från dagen för inskrivningsbeslutet.

Legitima intressen enligt artikel 6.1f i EU-DSGVO kan vara: kreditbeslut, affärsinitiering, aktieinnehav, krav, kreditbedömning, försäkringsavtal, information om verkställighet. Du har rätt att få information från Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG om de personuppgifter som sparats om dig. Om de uppgifter som lagrats om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Om det inte omedelbart går att avgöra om uppgifterna är felaktiga eller korrekta har du rätt att blockera uppgifterna tills de har klargjorts. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära att de kompletteras.

Om du har gett ditt samtycke till att Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG behandlar de uppgifter som lagras har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av den behandling av dina uppgifter som sker på grundval av ditt samtycke fram till återkallelsen.

Om du har invändningar, önskemål eller klagomål om dataskydd kan du när som helst kontakta dataskyddsombudet på Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG. Han eller hon hjälper dig snabbt och konfidentiellt med alla dataskyddsfrågor. Du kan också klaga på Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG:s behandling av uppgifter till det dataskyddsombud som ansvarar för din delstat.

De uppgifter som Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG har lagrat om dig kommer från offentligt tillgängliga källor, från inkassobolag och deras kunder.

För att beskriva din kreditvärdighet beräknar Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG ett poängvärde för dina uppgifter. Uppgifter om ålder och kön, adressuppgifter och, i vissa fall, uppgifter om betalningserfarenhet ingår i poängsättningen. Dessa uppgifter ingår i poängberäkningen med olika viktning. Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG:s kunder använder poängvärdena som ett hjälpmedel för att fatta sina egna kreditbeslut.

Rätt till invändningar:

Behandlingen av de uppgifter som lagras av Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG sker av tvingande skäl som är värda att skydda fordringsägare och kreditskydd och som regelmässigt väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller som tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan endast invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som beror på din speciella situation och som måste bevisas. Om sådana särskilda skäl kan bevisas kommer uppgifterna inte längre att behandlas. Om du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter för reklam och marknadsföring kommer uppgifterna inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Den ansvariga parten enligt artikel 4 nr 7 i EU-DSGVO är Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Tyskland(http://www.creditreform-saarbruecken.de). Du kan nå Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG i alla frågor under följande kontaktuppgifter: Tel.: +49 (0) 681 / 30 12 – 0, Fax: +49 (0) 681 / 30 12 – 60, E-Mail: info@saarbruecken.creditreform.de.

Du kan nå det ansvariga dataskyddsombudet via följande kontaktuppgifter: Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, dataskyddsombud, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Tyskland, http://www.creditreform-saarbruecken.de.

Statistisk analys av besök på denna webbplats – web tracker.

Vi samlar in, behandlar och lagrar följande uppgifter när du besöker denna webbplats eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, webbplats från vilken filen hämtades, filens namn, datum och tid för åtkomst, mängden överförda data och en rapport om att åtkomsten lyckades (så kallad weblogg). Vi använder dessa åtkomstuppgifter uteslutande i opersonlig form för att kontinuerligt förbättra vår webbplats och för statistiska ändamål. Vi använder också följande webbspårare för att utvärdera besöken på denna webbplats:

Google Tag Manager

Vilka personuppgifter samlas in och i vilken omfattning behandlas de?

På vår webbplats använder vi tjänsten Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad Google Tag Manager). Google Tag Manager tillhandahåller en teknisk plattform för att utföra och kombinera andra webbtjänster och webbspårningsprogram med hjälp av så kallade ”taggar”. I detta sammanhang lagrar Google Tag Manager cookies på din dator och analyserar ditt surfbeteende (s.k. spårning), i den mån som webbspårningsverktyg används med Google Tag Manager. Dessa uppgifter som skickas av enskilda taggar som är integrerade i Google Tag Manager sammanförs, lagras och behandlas av Google Tag Manager i ett enhetligt användargränssnitt. Alla integrerade ”taggar” anges separat igen i denna dataskyddsförklaring. Du hittar mer information om dataskyddet för de verktyg som är integrerade i Google Tag Manager i respektive avsnitt i denna dataskyddsdeklaration. När du använder vår webbplats med Google Tag Manager-taggar aktiverade, överförs data, särskilt din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar hos Google Ireland Limited. När det gäller de webbtjänster som integreras med hjälp av Google Tag Manager gäller bestämmelserna i respektive avsnitt i denna dataskyddsdeklaration. De spårningsverktyg som används i Google Tag Manager säkerställer att IP-adressen anonymiseras av Google Tag Manager före överföringen genom IP-anonymisering av källkoden. Google Tag Manager kan endast registrera IP-adresser anonymt (så kallad IP-maskning).

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke i vår informationsbanner om användningen av cookies och webbspårning (samtycke genom tydlig bekräftelse av handling eller beteende) i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO.

Syftet med behandlingen av uppgifter

Google kommer att använda den information som erhålls med hjälp av Google Tag Manager för att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och förse oss med ytterligare tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning.

Lagringens varaktighet

Google kommer att lagra de uppgifter som är relevanta för funktionen av Google Tag Manager så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra den bokade webbtjänsten. Insamlingen och lagringen av uppgifter är anonymiserad. Om det finns en hänvisning till en person kommer uppgifterna att raderas omedelbart, under förutsättning att det inte finns någon rättslig skyldighet att behålla uppgifterna. Uppgifterna raderas under alla omständigheter efter att lagringsperioden har löpt ut.

Möjlighet till invändningar och radering

Du kan förhindra insamling och vidarebefordran av personuppgifter till Google (särskilt din IP-adress) och behandling av dessa uppgifter av Google genom att inaktivera utförandet av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av Google-cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Googles säkerhets- och sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Omfattning av behandlingen av personuppgifter

På vår webbplats använder vi webbspårningstjänsten från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallat Google Analytics). Inom ramen för webbspårning använder Google Analytics cookies som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och ditt surfbeteende (så kallad spårning). Vi utför denna analys med hjälp av spårningstjänsten Google Analytics för att ständigt optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. När du använder vår webbplats överförs uppgifter som din IP-adress och dina användaraktiviteter till servrar hos Google Ireland Limited. Vi utför denna analys med hjälp av Googles spårningstjänst för att ständigt optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Vi behöver också webbspårningen av säkerhetsskäl. Med hjälp av webbspårning kan vi spåra om tredje part angriper vår webbplats. Informationen från webtrackern gör det möjligt för oss att vidta effektiva motåtgärder och skydda de personuppgifter som vi behandlar från dessa cyberattacker. Genom att aktivera IP-anonymisering i spårningskoden för Google Analytics på den här webbplatsen kommer din IP-adress att anonymiseras av Google Analytics innan den överförs. Den här webbplatsen använder en spårningskod från Google Analytics som har utökats av operatören gat._anonymizeIp(); för att möjliggöra endast anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke i vår informationsbanner om användningen av cookies och webbspårning (samtycke genom tydlig bekräftelse av handling eller beteende) i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO.

Syftet med behandlingen av uppgifter

Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Vi kräver också webbspårning av säkerhetsskäl. Med hjälp av webbspårning kan vi spåra om tredje part angriper vår webbplats. Informationen från webtrackern gör det möjligt för oss att vidta effektiva motåtgärder och skydda de personuppgifter som vi behandlar från dessa cyberattacker.

Lagringens varaktighet

Google kommer att behålla uppgifter som är relevanta för tillhandahållandet av webbspårning så länge som det är nödvändigt för att utföra den bokade webbtjänsten. Insamling och lagring av uppgifter är anonymiserade. Om det finns en hänvisning till en person kommer uppgifterna att raderas omedelbart, i den mån detta inte omfattas av någon rättslig skyldighet att behålla uppgifterna. Uppgifterna raderas under alla omständigheter efter att lagringsperioden har löpt ut.

Möjligheter till invändningar och radering

Du kan förhindra insamling och vidarebefordran av personuppgifter till Google (särskilt din IP-adress) och behandling av dessa uppgifter av Google genom att inaktivera utförandet av skriptkod i din webbläsare eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din webbläsare. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av Google-cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Googles säkerhets- och sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integrering av externa webbtjänster och behandling av uppgifter utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt innehåll från externa leverantörer, så kallade webbtjänster. När du besöker vår webbplats kan dessa externa leverantörer få personlig information om ditt besök på vår webbplats. Detta kan innebära att uppgifter behandlas utanför EU. Du kan förhindra detta genom att installera en lämplig plug-in för webbläsaren eller genom att inaktivera utförandet av skript i din webbläsare. Detta kan leda till funktionella begränsningar på webbplatser som du besöker.

Vi använder följande externa webbtjänster:

Doubleclick

Vi använder Doubleclick-tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA, e-post: support-de@google.com, webbplats: http: //www.google.com/ på vår webbplats. Behandlingen sker också i ett tredjeland för vilket det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen. Därför kan den vanliga skyddsnivån enligt GDPR inte garanteras för överföringen, eftersom det inte kan uteslutas att t.ex. myndigheter i det tredje landet kan få tillgång till de insamlade uppgifterna.

Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO, som du har gett på vår webbplats.

DoubleClick är en Google-tjänst som erbjuder och levererar digital reklam på Internet. Den används för att vi ska kunna visa individuell reklam för våra besökare.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Du hittar mer information om hur du återkallar ditt samtycke antingen i själva samtycket eller i slutet av denna integritetspolicy.

För ytterligare information om hanteringen av överförda uppgifter hänvisas till leverantörens sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

Google

Vi använder Google-tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA, e-post: support-de@google.com, webbplats: http: //www.google.com/ på vår webbplats. Behandlingen sker också i ett tredjeland för vilket det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen. Därför kan den vanliga skyddsnivån enligt GDPR inte garanteras för överföringen, eftersom det inte kan uteslutas att t.ex. myndigheter i det tredje landet kan få tillgång till de insamlade uppgifterna.

Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO, som du har gett på vår webbplats.

Vi använder Google för att kunna ladda ytterligare tjänster från Google på webbplatsen.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Du hittar mer information om hur du återkallar ditt samtycke antingen i själva samtycket eller i slutet av denna integritetspolicy.

För mer information om hanteringen av överförda uppgifter hänvisas till leverantörens sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

Google API:er

Vi använder Google API-tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA, e-post: support-de@google.com, webbplats: http: //www.google.com/ på vår webbplats. Behandlingen sker också i ett tredjeland för vilket det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen. Därför kan den vanliga skyddsnivån enligt GDPR inte garanteras för överföringen, eftersom det inte kan uteslutas att t.ex. myndigheter i det tredje landet kan få tillgång till de insamlade uppgifterna.

Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO, som du har gett på vår webbplats.

Vi använder Google APIS för att kunna ladda ytterligare tjänster från Google på webbplatsen. Google Apis är en samling gränssnitt för kommunikation mellan de olika Google-tjänster som används på din webbplats.

För själva behandlingen samlar tjänsten eller vi in följande uppgifter: IP-adress

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Du hittar mer information om hur du återkallar ditt samtycke antingen i själva samtycket eller i slutet av denna integritetspolicy.

För ytterligare information om hanteringen av de överförda uppgifterna hänvisas till leverantörens sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

Google Fonts

Vi använder Google Fonts-tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA, e-post: support-de@google.com, webbplats: http: //www.google.com/ på vår webbplats. Behandlingen sker också i ett tredjeland för vilket det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen. Därför kan den vanliga skyddsnivån enligt GDPR inte garanteras för överföringen, eftersom det inte kan uteslutas att t.ex. myndigheter i det tredje landet kan få tillgång till de insamlade uppgifterna.

Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO, som du har gett på vår webbplats.

Tjänsten Google Fonts används för att ladda om typsnitt på vår webbplats så att vi kan visa dig webbplatsen i en visuellt bättre version.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Du hittar mer information om hur du återkallar ditt samtycke antingen i själva samtycket eller i slutet av denna integritetspolicy.

För ytterligare information om hanteringen av överförda uppgifter hänvisas till leverantörens sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

Gstatic

Vi använder Gstatic-tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mointain View, United States, e-post: support-de@google.com, webbplats: http: //www.google.com/ på vår webbplats. Behandlingen sker också i ett tredjeland för vilket det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen. Därför kan den vanliga skyddsnivån enligt GDPR inte garanteras för överföringen, eftersom det inte kan uteslutas att t.ex. myndigheter i det tredje landet kan få tillgång till de insamlade uppgifterna.

Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO, som du har gett på vår webbplats.

Gstatic är en tjänst som används av Google för att hämta statiskt innehåll för att minska bandbreddsanvändningen och ladda katalogfiler i förväg.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du hittar mer information om hur du återkallar ditt samtycke antingen i själva samtycket eller i slutet av denna integritetspolicy.

För ytterligare information om hanteringen av överförda uppgifter hänvisas till leverantörens sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

Moduler och fragment för kontroll av webbplatser

På vår webbplats använder vi tjänsten Website-Check Modules and Snippets från företaget Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Tyskland, e-post: support@website-check.de, webbplats: http: //www.website-check.de/. Överföringen och behandlingen av personuppgifter sker uteslutande på servrar i Europeiska unionen.

Den rättsliga grunden för överföringen och behandlingen är artikel 6.1 c i DSGVO. Användningen av tjänsten hjälper oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Med hjälp av tjänsten kan innehåll från den juridiska textleverantören i Website-Check GmbH laddas om. De aktuella lagtexterna laddas till exempel om via integrationen på vår webbplats. Denna integration kan också användas för att lägga till ytterligare rättsliga moduler i Website-Check GmbH (t.ex. cookie-banner) kan också laddas om.

I slutet av denna dataskyddsförklaring kan du ta reda på vilka rättigheter du har när det gäller behandlingen.

Ytterligare information om hanteringen av överförda uppgifter finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Webbplats kontrollsegel

På vår webbplats använder vi tjänsten Website-Check Siegel från företaget Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Tyskland, e-post: support@website-check.de, webbplats: http: //www.website-check.de/. Överföringen och behandlingen av personuppgifter sker uteslutande på servrar i Europeiska unionen.

Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är vårt legitima intresse av behandlingen enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i att uppnå det syfte som beskrivs nedan.

Skriptet för Website-Check GmbH är den tekniska integrationen av webbplatsens kontrollsegel. Med detta sigill vill vi visa att vi tar frågan om dataskydd på stort allvar. Överföringen av data till Website-Check GmbH är för leverans och visning av förseglingen på vår webbplats.

När det gäller behandlingen har du rätt att göra invändningar enligt artikel 21. Du hittar mer information i slutet av denna sekretesspolicy.

Ytterligare information om hanteringen av överförda uppgifter finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Youtube

Vi använder Youtube-tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mountain View, United States, e-post: support-de@google.com, webbplats: http: //www.google.com/ på vår webbplats. Behandlingen sker också i ett tredjeland för vilket det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen. Därför kan den vanliga skyddsnivån enligt GDPR inte garanteras för överföringen, eftersom det inte kan uteslutas att t.ex. myndigheter i det tredje landet kan få tillgång till de insamlade uppgifterna.

Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO, som du har gett på vår webbplats.

Videor från Youtube-plattformen integreras på vår webbplats via Youtube-tjänsten.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Du hittar mer information om hur du återkallar ditt samtycke antingen i själva samtycket eller i slutet av denna integritetspolicy.

Ytterligare information om hanteringen av överförda uppgifter finns i leverantörens sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

WPML

Denna webbplats använder språkpluginet WPML från OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, för att kunna erbjuda en tysk och engelsk version av webbplatsen. WPML använder cookies för att fastställa besökarens aktuella språk, det senast besökta språket och språket för användare som har loggat in. Mer information om de cookies som används finns på https://wpml.org/documentation/support/browser-cookies-stored-wpml.

Information om användningen av cookies

Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi integrerar och använder cookies på olika sidor för att möjliggöra vissa funktioner på vår webbplats och för att integrera externa webbtjänster. De så kallade ”cookies” är små textfiler som din webbläsare kan lagra på din enhet. Dessa textfiler innehåller en karakteristisk sträng som unikt identifierar webbläsaren när du återvänder till vår webbplats. Processen att spara en cookie-fil kallas också för att ”sätta en cookie”. Cookies kan sättas både av webbplatsen själv och av externa webbtjänster.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Artikel 6.1 f i DSGVO (berättigat intresse) eller artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i DSGVO (samtycke).

Vilken rättslig grund som är relevant framgår av kaktabellen som anges senare i denna punkt.

När det gäller cookies som samlas in på grundval av ett legitimt intresse är vårt legitima intresse i allmänhet att säkerställa funktionaliteten hos vår webbplats och de tjänster som är integrerade på den (tekniskt nödvändiga cookies). Dessutom kan det vara så att cookies ökar användarvänligheten och möjliggör ett mer individuellt tillvägagångssätt. Här har vi vägt dina intressen mot våra intressen.

Med hjälp av cookie-teknik kan vi endast identifiera, analysera och spåra enskilda webbplatsbesökare om besökaren har samtyckt till användningen av cookien i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO.

Syftet med behandlingen av uppgifter

Cookies sätts av vår webbplats eller externa webbtjänster för att upprätthålla webbplatsens fulla funktionalitet, förbättra användarvänligheten eller för att uppnå det angivna syftet med ditt samtycke. Cookie-tekniken gör det också möjligt för oss att känna igen enskilda besökare med hjälp av pseudonymer, t.ex. ett unikt eller slumpmässigt ID, så att vi kan erbjuda mer personliga tjänster. Detaljerna anges i nedanstående tabell.

Lagringens varaktighet

De cookies som anges nedan lagras i din webbläsare tills de raderas eller, om det rör sig om en sessionscookie, tills sessionen har löpt ut. Detaljerna finns i tabellen nedan:

Cookie-namn Server Leverantör Syfte Rättslig grund Lagringsperiod Typ
CONSENT (Youtube) .youtube-nocookie.com Youtube CONSENT-cookien används för att lagra användarens tillstånd att vidarebefordra data till Youtube efter att användaren har gett sitt samtycke. Uppfyllande av rättsliga förpliktelser ca 24 månader Cookie-banner
Youtube www.youtube-nocookie.com Youtube Denna cookie behövs för att integrera Youtube-videospelaren på vår webbplats och för att spela upp Youtube-videor på webbplatsen. Vi använder Youtube-spelaren i datasparande läge. Samtycke Session Marknadsföring
_ga nano-care.com Google Analytics Den här kakan tilldelar en användare ett ID så att webbspåraren kan samla användarens handlingar under det ID:t. Samtycke ca 24 månader Analyser
gat_gtag_UA* nano-care.com Google Analytics Den här cookien tilldelar en användare ett ID och kopplar användarens handlingar till detta ID i samband med Google Tag Manager. Samtycke ca 70 sekunder Analyser
_gid nano-care.com Google Analytics Den här kakan tilldelar en användare ett ID så att webtrackern kan sammanfatta användarens handlingar under detta ID. Samtycke ca 24 timmar Analyser
cookieconsent_status nano-care.com Operatör av webbplatsen Cookie som lagrar användarens beslut om cookiebannern. Uppfyllande av rättsliga förpliktelser ca 12 månader Cookie-banner

Samtycke till cookies med Borelabs Cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie’s teknik för samtycke till cookies för att få ditt samtycke till att lagra vissa cookies i din webbläsare och för att dokumentera detta samtycke på ett sätt som är förenligt med dataskyddet. Leverantören av denna teknik är Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (nedan kallad Borlabs).
När du går in på vår webbplats lagras en Borlabs-cookie i din webbläsare, i vilken de samtycken som du har gett eller återkallat lagras. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.
De insamlade uppgifterna sparas tills du ber oss att radera dem, tills du själv raderar Borlabs-cookien eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagringstider påverkas inte. Mer information om behandlingen av uppgifter i Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Borlabs Cookie Consent Technology används för att få det lagstadgade samtycket till användningen av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO.

Möjlighet till invändningar, återkallande av samtycke och radering

Du kan ställa in din webbläsare enligt dina önskemål så att du generellt sett förhindrar att cookies sätts. Du kan sedan från fall till fall besluta om du vill acceptera cookies eller om du vill acceptera cookies i princip. Cookies kan användas i olika syften, t.ex. för att känna igen att din enhet redan är ansluten till vår webbplats (permanenta cookies) eller för att lagra nyligen besökta erbjudanden (sessionscookies). Om du uttryckligen har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Observera att lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till dess att det återkallas inte påverkas av detta.

Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Dina personuppgifter skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder under insamling, lagring och behandling på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för tredje part. När det gäller okrypterad kommunikation via e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet på överföringsvägen till våra IT-system, så vi rekommenderar krypterad kommunikation eller posttjänst för information som kräver en hög sekretessnivå.

Rätt till information och begäran om rättelse – Radering och begränsning av uppgifter – Återkallande av samtycke – Rätt till invändning

Rätt till information

Du har rätt att begära en bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om den information som anges i artikel 15.1 i DSGVO, förutsatt att andra personers rättigheter och friheter inte påverkas (se artikel 15.4 i DSGVO). Vi ger dig också gärna en kopia av uppgifterna.

Rätt till rättelse

Enligt artikel 16 i DSGVO har du rätt att när som helst få felaktiga personuppgifter (t.ex. adress, namn osv.) som sparats hos oss korrigerade. Du kan också när som helst begära att de uppgifter som vi har lagrat hos oss kompletteras. En motsvarande justering kommer att göras omedelbart.

Rätt till radering

I enlighet med artikel 17.1 i DSGVO har du rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi har samlat in om dig om

uppgifterna antingen inte längre behövs;

Den rättsliga grunden för behandlingen har upphört att existera utan ersättning på grund av att ditt samtycke har återkallats;

du har motsatt dig behandlingen och det finns inga legitima skäl för behandlingen;

dina uppgifter behandlas olagligt;

en rättslig förpliktelse kräver detta eller en insamling enligt artikel 8.1 i DSGVO har ägt rum.

Enligt artikel 17.3 i dataskyddsförordningen finns rätten inte om

Behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;

dina uppgifter har samlats in på grundval av en rättslig förpliktelse;

Behandlingen är nödvändig av hänsyn till allmänintresset;

uppgifterna är nödvändiga för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingen

Enligt artikel 18.1 i DSGVO har du rätt att i enskilda fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Detta är fallet om

du bestrider att personuppgifterna är korrekta;

Behandlingen är olaglig och du samtycker inte till att den raderas;

uppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen, men de insamlade uppgifterna används för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

En invändning mot behandlingen har gjorts i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO och det är fortfarande oklart vilka intressen som väger tyngst.

Rätt till återkallelse

Om du har gett oss ett uttryckligt samtycke till att behandla dina personuppgifter (artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO) kan du när som helst återkalla detta samtycke. Observera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Rätt till invändningar

Enligt artikel 21 i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig som har samlats in på grundval av artikel 6.1 f (inom ramen för ett legitimt intresse). Du har denna rätt endast om det finns särskilda omständigheter som talar emot lagring och behandling.

Hur utövar du dina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:

Nano-Care Deutschland AG
Hauptstraße 122
66780 Rehlingen-Siersburg
Tyskland
E-post: marketing@nano-care.de
Telefon: +49 68389749140
Fax: +49 68389749160

Rätt till dataportabilitet

Enligt artikel 20 i DSGVO har du rätt till överföring av dina personuppgifter. Vi tillhandahåller uppgifterna i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Uppgifterna kan skickas antingen till dig eller till en ansvarig person som du har utsett.

Vi ger dig följande uppgifter på begäran i enlighet med artikel 20.1 i DSGVO:

Uppgifter som samlas in på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO eller artikel 9.2 a i DSGVO;

Uppgifter som vi har fått från dig i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO inom ramen för befintliga avtal;

Uppgifter som har behandlats inom ramen för ett automatiserat förfarande.

Vi kommer att överföra personuppgifterna direkt till en ansvarig part som du har begärt, i den mån det är tekniskt möjligt. Observera att vi inte får överföra uppgifter som inkräktar på andra personers fri- och rättigheter i enlighet med artikel 20.4 i GDPR.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77.1 i DSGVO.

Om du misstänker att dina uppgifter behandlas olagligt på vår webbplats kan du naturligtvis när som helst få frågan rättsligt klarlagd. Dessutom kan du välja alla andra rättsliga alternativ. Oavsett detta har du möjlighet att kontakta en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77.1 i DSGVO. Du har rätt att klaga enligt artikel 77 i DSGVO i den EU-medlemsstat där du är bosatt, arbetar och/eller där den påstådda överträdelsen äger rum, dvs. du kan välja vilken tillsynsmyndighet du vänder dig till från de platser som nämns ovan. Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har lämnats in kommer sedan att informera dig om status och resultatet av ditt klagomål, inklusive möjligheten till rättslig prövning i enlighet med artikel 78 i GDPR.

Skapad av:

© DURY LEGAL Advokater – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

logo datenschutz