1
1

Polityka prywatności


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej nano-care.com oraz za zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych, takich jak data urodzenia, nazwisko, numer telefonu, adres itp. jest dla nas bardzo ważna.

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które pobieramy od Państwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z regulacjami prawnymi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (DSGVO) oraz Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG). Poniższe oświadczenie o ochronie danych służy do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z DSGVO. Można je znaleźć np. w art. 13 i art. 14 i następnych. DSGVO.

Odpowiedzialny

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO jest osoba, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do naszej strony internetowej, osobą odpowiedzialną jest:

Nano-Care Deutschland AG
Hauptstraße 122
66780 Rehlingen-Siersburg
Niemcy
E-mail: marketing@nano-care.de
Telefon: +49 68389749140
Faks: +49 68389749160

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z urządzenia (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.) używanego do uzyskania dostępu do strony.

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

(1) Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji;
(2) System operacyjny urządzenia uzyskującego dostęp;
(3) Nazwa hosta komputera dostępowego;
(4) Adres IP urządzenia pobierającego;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Strony internetowe i zasoby (obrazy, pliki, inne treści stron), do których uzyskano dostęp na naszej stronie internetowej;
(7) Strony internetowe, z których system użytkownika wszedł na naszą stronę (referrer tracking);
(8) Komunikat informujący, czy pobieranie zakończyło się powodzeniem;
(9) Ilość przekazywanych danych

Dane te są zapisywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, tak aby nie można było zidentyfikować poszczególnych odwiedzających stronę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie realizacji celu opisanego poniżej.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe (zautomatyzowane) przechowywanie danych jest konieczne w trakcie wizyty na stronie internetowej w celu umożliwienia dostarczenia strony internetowej. Zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu utrzymania kompatybilności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz w celu zwalczania nadużyć i usuwania awarii. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera dostępowego, aby móc jak najwcześniej reagować na błędy w wyświetlaniu, ataki na nasze systemy informatyczne i/lub błędy w funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Czas składowania

Usunięcie wyżej wymienionych danych technicznych następuje w momencie, gdy nie są one już potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, ale nie później niż 3 miesiące po wejściu na naszą stronę internetową.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO i zażądać ich usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO. Na dole niniejszej polityki prywatności można znaleźć informacje o przysługujących prawach i sposobach ich egzekwowania.

Zautomatyzowana ocena zdolności kredytowej / scoring

Jeżeli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, zastrzegamy sobie prawo do wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu sprawdzenia Państwa zdolności kredytowej. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia takiej zautomatyzowanej decyzji zgodnie z art. 22 (2) a DSGVO. To, czy umowa może zostać zawarta, zależy od wyniku automatycznej kontroli kredytowej. W przypadku kontroli kredytowej oblicza się statystyczne prawdopodobieństwo niedotrzymania warunków płatności. Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo procedur matematyczno-statystycznych. W tym procesie przyszłe ryzyko braku płatności ze strony klienta jest wnioskowane na podstawie wielu cech, takich jak dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i wcześniejsze zachowania płatnicze. Wynik jest wyrażony w postaci wartości płatności (tzw. score). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do podjęcia przez nas decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Jeśli uważają Państwo, że z powodu sprawdzenia zdolności kredytowej zostali Państwo niesłusznie wykluczeni z zawarcia umowy, mogą Państwo wyjaśnić nam swój punkt widzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku dokonamy przeglądu zautomatyzowanej decyzji zgodnie z art. 22 (3) DSGVO w konkretnym, indywidualnym przypadku. Aby móc przeprowadzić kontrolę kredytową, możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

W wymienionych poniżej przypadkach przekazujemy Państwa dane następującemu dostawcy (dostawcom) na podstawie zawartej umowy:

Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG:

Nasze przedsiębiorstwo regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w uzasadnionych przypadkach również w przypadku istniejących klientów. W tym celu współpracujemy z Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Niemcy(http://www.creditreform-saarbruecken.de), od którego otrzymujemy wymagane do tego celu dane. W imieniu Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, zgodnie z art. 14 EU-DSGVO, przekazujemy Państwu z wyprzedzeniem następujące informacje:

Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG jest agencją kredytów konsumenckich. Prowadzi bazę danych, w której przechowywane są informacje o wiarygodności kredytowej osób prywatnych.

Na tej podstawie Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG udostępnia swoim klientom informacje o zdolności kredytowej. Klientami są m.in. instytucje kredytowe, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, firmy zarządzające wierzytelnościami, firmy wysyłkowe, hurtowe i detaliczne oraz inne firmy dostarczające towary lub usługi. W ramach przepisów prawnych część danych dostępnych w bazie informacyjnej jest wykorzystywana również do zasilania innych baz danych firm, w tym do wykorzystania w celach handlu adresami.

W bazie danych Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG przechowywane są w szczególności informacje o nazwisku, adresie, dacie urodzenia, adresie e-mail (jeśli dotyczy), historii płatności i udziałach osób fizycznych. Celem przetwarzania zapisanych danych jest dostarczenie informacji o zdolności kredytowej osoby, o którą pytamy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1f EU-DSGVO. W związku z tym informacje na temat tych danych mogą być udostępniane wyłącznie wtedy, gdy klient w sposób wiarygodny wykaże uzasadniony interes w uzyskaniu tych informacji. Jeśli dane są przekazywane do krajów spoza UE, odbywa się to na podstawie tak zwanych „standardowych klauzul umownych”, które można znaleźć pod następującym linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE

lub zlecić ich przesłanie do Ciebie stamtąd.

Dane te będą przechowywane tak długo, jak długo ich znajomość jest niezbędna do realizacji celu przechowywania. Z reguły wiedza ta jest niezbędna w przypadku początkowego okresu przechowywania wynoszącego trzy lata. Po upływie tego terminu zostanie sprawdzone, czy przechowywanie danych jest nadal konieczne, w przeciwnym razie dane zostaną usunięte dokładnie tego samego dnia. W przypadku, gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta, dane będą usuwane codziennie po upływie trzech lat od rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 882e ZPO wpisy do rejestru dłużników usuwane są codziennie po upływie trzech lat od daty postanowienia o wpisie.

Prawnie uzasadnionymi interesami w rozumieniu art. 6 ust. 1f EU-DSGVO mogą być: decyzja kredytowa, rozpoczęcie działalności gospodarczej, udziały, roszczenie, ocena kredytowa, umowa ubezpieczeniowa, informacje egzekucyjne. Mają Państwo prawo do uzyskania od Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG informacji o przechowywanych Państwa danych osobowych. Jeśli przechowywane dane na Państwa temat są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich korekty lub usunięcia. Jeżeli nie można natychmiast stwierdzić, czy dane są nieprawidłowe czy poprawne, użytkownik ma prawo do zablokowania danych do czasu wyjaśnienia. Jeśli dane są niekompletne, możesz poprosić o ich uzupełnienie.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych przechowywanych przez Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, wniosków lub skarg dotyczących ochrony danych, można w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG. Pomoże on Państwu szybko i poufnie we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych. Mogą Państwo również złożyć skargę na przetwarzanie danych przez Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG do właściwego dla Państwa kraju związkowego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Dane, które Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG przechowuje na Państwa temat, pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, od firm windykacyjnych i ich klientów.

W celu opisania Państwa zdolności kredytowej, Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG oblicza wartość punktową dla Państwa danych. Punktacja obejmuje dane dotyczące wieku i płci, dane adresowe oraz, w niektórych przypadkach, dane dotyczące doświadczenia w zakresie płatności. Dane te są uwzględniane w obliczeniach punktowych z różną wagą. Klienci Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG wykorzystują wartości punktowe jako pomoc w podejmowaniu własnych decyzji kredytowych.

Prawo do sprzeciwu:

Przetwarzanie danych przechowywanych przez Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG odbywa się z ważnych powodów związanych z ochroną wierzycieli i ochroną kredytu, które regularnie przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub służą dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można zgłosić wyłącznie z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji i wymagających udowodnienia. Jeżeli takie szczególne powody mogą zostać udowodnione, dane nie będą już przetwarzane. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych i marketingowych, dane nie będą już przetwarzane w tych celach.

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr 7 EU-DSGVO jest Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Niemcy(http://www.creditreform-saarbruecken.de). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG pod następującymi numerami telefonów: +49 (0) 681 / 30 12 – 0, faks: +49 (0) 681 / 30 12 – 60, e-mail: info@saarbruecken.creditreform.de.

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych można skontaktować się pod następującymi danymi kontaktowymi: Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, inspektor ochrony danych, Karcherstr. 10, 66111 Saarbrücken, Niemcy, http://www.creditreform-saarbruecken.de.

Analiza statystyczna wizyt na tej stronie – web tracker.

Podczas dostępu do niniejszej strony internetowej lub poszczególnych plików na stronie internetowej gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: Adres IP, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz raport o powodzeniu dostępu (tzw. web log). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej do ciągłego ulepszania naszej strony internetowej oraz do celów statystycznych. Do oceny wizyt na tej stronie internetowej używamy również następujących trackerów internetowych:

Google Tag Manager

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager zapewnia techniczną platformę do realizacji i łączenia innych usług internetowych i programów śledzenia stron internetowych za pomocą tak zwanych „tagów”. W tym kontekście Google Tag Manager zapisuje pliki cookie na Państwa komputerze i analizuje Państwa zachowanie podczas surfowania (tzw. „śledzenie”), o ile narzędzia do śledzenia stron internetowych są realizowane za pomocą Google Tag Managera. Dane te, przesyłane przez poszczególne tagi zintegrowane z Google Tag Manager, są łączone, przechowywane i przetwarzane przez Google Tag Manager pod jednolitym interfejsem użytkownika. Wszystkie zintegrowane „tagi” są ponownie wymienione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w przypadku narzędzi zintegrowanych z Google Tag Manager można znaleźć w odpowiedniej sekcji niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Podczas korzystania z naszej strony internetowej z włączoną integracją tagów Google Tag Manager, dane, takie jak w szczególności adres IP i aktywność użytkownika, są przekazywane na serwery Google Ireland Limited. W odniesieniu do usług internetowych zintegrowanych za pomocą Google Tag Manager obowiązują przepisy zawarte w odpowiednim rozdziale niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Narzędzia śledzące stosowane w Google Tag Manager zapewniają anonimizację adresu IP przez Google Tag Manager przed przesłaniem za pomocą anonimizacji IP kodu źródłowego. Google Tag Manager może przy tym rejestrować adresy IP jedynie w sposób anonimowy (tzw. maskowanie IP).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona na naszym banerze informacyjnym dotycząca stosowania plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Cel przetwarzania danych

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane za pomocą Google Tag Manager do oceny Państwa wizyt na tej stronie, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Czas składowania

Google będzie przechowywać dane istotne dla funkcji Google Tag Manager tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest anonimowe. Jeśli istnieje odniesienie do osoby, dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie jest to związane z prawnym obowiązkiem przechowywania danych. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptu w Państwa przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w Państwa przeglądarce lub aktywację ustawienia „Do Not Track” w Państwa przeglądarce. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Polityka bezpieczeństwa i prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi śledzenia stron internetowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Analytics). W ramach śledzenia stron internetowych Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowań podczas surfowania (tzw. tracking). Analizę tę przeprowadzamy na podstawie usługi śledzenia Google Analytics, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i czynić ją bardziej dostępną. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane, takie jak adres IP i aktywność użytkownika, są przekazywane na serwery Google Ireland Limited. Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o usługę śledzenia Google, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i czynić ją bardziej dostępną. Śledzenie stron internetowych jest nam również potrzebne ze względów bezpieczeństwa. Web tracking pozwala nam śledzić, czy osoby trzecie atakują naszą stronę internetową. Informacje z trackera internetowego umożliwiają nam podjęcie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed takimi cyberatakami. Dzięki włączeniu anonimizacji IP w kodzie śledzenia Google Analytics na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie zanonimizowany przez Google Analytics przed przesłaniem. Ta strona korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony przez operatora gat._anonymizeIp(); aby umożliwić tylko anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona na naszym banerze informacyjnym dotycząca stosowania plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Cel przetwarzania danych

Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny Państwa wizyt na tej stronie, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Wymagamy również śledzenia stron internetowych ze względów bezpieczeństwa. Web tracking pozwala nam śledzić, czy osoby trzecie atakują naszą stronę internetową. Informacje pochodzące z web trackera umożliwiają nam podjęcie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed takimi cyberatakami.

Czas składowania

Google będzie przechowywać dane związane z udostępnianiem funkcji śledzenia w sieci tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest anonimowe. W przypadku odniesienia do osoby, dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie jest to związane z prawnym obowiązkiem zachowania danych. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

Możliwości sprzeciwu i usuwania danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptowego w Państwa przeglądarce lub aktywację ustawienia „Do Not Track” w Państwa przeglądarce. Można również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Polityka bezpieczeństwa i prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integracja zewnętrznych usług internetowych i przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z aktywnych treści od zewnętrznych dostawców, tzw. serwisów internetowych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, ci zewnętrzni dostawcy mogą otrzymać dane osobowe dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie. Może się to wiązać z przetwarzaniem danych poza UE. Można temu zapobiec instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki lub dezaktywując wykonywanie skryptów w przeglądarce. Może to spowodować ograniczenia funkcjonalne w odwiedzanych przez Ciebie witrynach internetowych.

Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

Doubleclick

Na naszej stronie korzystamy z usługi Doubleclick firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

DoubleClick jest usługą Google, która oferuje i dostarcza reklamy cyfrowe w Internecie. Jest on wykorzystywany do wyświetlania indywidualnych reklam osobom odwiedzającym naszą stronę.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Google

Korzystamy z usługi Google firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/ na naszej stronie. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

Korzystamy z Google, aby móc załadować na stronie internetowej dalsze usługi Google.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Interfejsy API Google

Na naszej stronie korzystamy z usługi Google APIs firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

Korzystamy z Google APIS, aby móc załadować na stronę dalsze usługi Google. Google Apis to zbiór interfejsów do komunikacji pomiędzy różnymi usługami Google używanymi na Twojej stronie internetowej.

W celu samodzielnego przetwarzania, serwis lub my gromadzimy następujące dane: Adres IP

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Google Fonts

Na naszej stronie używamy usługi Google Fonts firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, United States, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

Usługa Google Fonts jest używana do przeładowania czcionek na naszej stronie, aby móc pokazać Państwu stronę w lepszej wizualnie wersji.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Gstatic

Na naszej stronie korzystamy z usługi Gstatic firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mointain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

Gstatic jest usługą używaną przez Google do pobierania statycznych treści w celu zmniejszenia wykorzystania pasma i załadowania wymaganych plików katalogowych z wyprzedzeniem.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Moduły i snippety sprawdzające stronę internetową

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Website-Check Moduły i Snippets firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Niemcy, e-mail: support@website-check.de, strona internetowa: http: //www.website-check.de/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

Podstawą prawną do przekazywania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Korzystanie z serwisu pomaga nam w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych.

Za pomocą serwisu, treści pochodzące od dostawcy usług prawnych w zakresie tekstów Website-Check GmbH jest przeładowywany. Aktualne teksty prawne, na przykład, są ładowane poprzez integrację na naszej stronie. Integracja ta może być również wykorzystana do dodania kolejnych modułów prawnych Website-Check GmbH (np. baner cookie) może być również przeładowywany.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych, dowiedzą się Państwo na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Dalsze informacje o postępowaniu z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Pieczęć kontrolna strony internetowej

Korzystamy na naszej stronie z usługi Website-Check Siegel firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Niemcy, e-mail: support@website-check.de, strona internetowa: http: //www.website-check.de/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

Podstawą prawną do przekazania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu celu opisanego poniżej.

Skrypt Website-Check GmbH jest techniczna integracja pieczęci kontrolnej strony internetowej. Poprzez tę pieczęć chcemy pokazać, że bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony danych. Przesyłanie danych do Website-Check GmbH jest za dostawę i wyświetlanie pieczęci na naszej stronie.

W odniesieniu do przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21. Więcej informacji można znaleźć na końcu niniejszej polityki prywatności.

Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych pod adresem https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Youtube

Korzystamy z usługi Youtube firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/ na naszej stronie. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

Filmy z platformy Youtube są zintegrowane na naszej stronie internetowej za pośrednictwem serwisu Youtube.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

WPML

Ta strona używa wtyczki językowej WPML z OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, aby móc zaoferować niemiecką i angielską wersję językową strony. WPML używa plików cookie do określenia aktualnego języka odwiedzającego, ostatniego odwiedzonego języka i języka użytkowników, którzy się zalogowali. Szczegóły dotyczące stosowanych plików cookie można znaleźć na stronie https://wpml.org/documentation/support/browser-cookies-stored-wpml.

Informacje o stosowaniu plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach integrujemy i używamy plików cookie, aby umożliwić pewne funkcje naszej strony internetowej i zintegrować zewnętrzne usługi internetowe. Tak zwane „cookies” to małe pliki tekstowe, które przeglądarka może przechowywać na Państwa urządzeniu dostępowym. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę, gdy użytkownik powraca na naszą stronę internetową. Proces zapisywania pliku cookie jest również określany jako „ustawianie pliku cookie”. Pliki cookie mogą być ustawiane zarówno przez samą stronę internetową, jak i przez zewnętrzne serwisy internetowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes) lub Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda).

Która podstawa prawna jest właściwa, można dowiedzieć się z tabeli plików cookie zamieszczonej w dalszej części tego punktu.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku plików cookie, które są gromadzone na podstawie uzasadnionego interesu, naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalności naszej strony internetowej i zintegrowanych na niej usług (technicznie niezbędne pliki cookie). Ponadto może się zdarzyć, że pliki cookie zwiększą przyjazność dla użytkownika i umożliwią bardziej zindywidualizowane podejście. Tutaj zważyliśmy Państwa interesy z naszymi interesami.

Za pomocą technologii cookies możemy identyfikować, analizować i śledzić poszczególne osoby odwiedzające stronę internetową tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca stronę internetową wyraziła zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są ustawiane przez naszą stronę internetową lub zewnętrzne usługi internetowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy przyjazności dla użytkownika lub w celu realizacji określonego celu za Państwa zgodą. Technologia plików cookie pozwala nam również na rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających za pomocą pseudonimów, takich jak unikalny lub losowy identyfikator, dzięki czemu możemy świadczyć bardziej spersonalizowane usługi. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Czas składowania

Wymienione poniżej pliki cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika do momentu ich usunięcia lub, w przypadku plików cookie sesji, do momentu wygaśnięcia sesji. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

Nazwa pliku cookie Serwer Dostawca Przeznaczenie Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
ZGODA (Youtube) .youtube-nocookie.com Youtube Plik cookie CONSENT służy do przechowywania zgody użytkownika na przekazywanie danych do serwisu Youtube po wyrażeniu przez niego zgody. Wypełnienie zobowiązań prawnych ok. 24 miesiące Baner z ciasteczkami
Youtube www.youtube-nocookie.com Youtube Ten plik cookie jest potrzebny do zintegrowania odtwarzacza wideo Youtube na naszej stronie internetowej oraz do odtwarzania filmów Youtube na stronie internetowej. Odtwarzacz Youtube działa w trybie oszczędzania danych. Zgoda Sesja Marketing
_ga nano-care.com Google Analytics Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki któremu system śledzenia ruchu na stronach internetowych może łączyć działania użytkownika pod tym identyfikatorem. Zgoda ok. 24 miesiące Analytics
gat_gtag_UA* nano-care.com Google Analytics Ten plik cookie przypisuje identyfikator do użytkownika i kojarzy działania użytkownika z tym identyfikatorem w połączeniu z Google Tag Manager. Zgoda ok. 70 sekund Analytics
_gid nano-care.com Google Analytics Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki któremu system śledzenia ruchu na stronach internetowych może podsumować działania użytkownika pod tym identyfikatorem. Zgoda ok. 24 godz. Analytics
zgoda cookie_status nano-care.com Operator strony internetowej Cookie przechowujące decyzję użytkownika o wyborze bannera cookie. Wypełnienie zobowiązań prawnych ok. 12 miesięcy Baner z ciasteczkami

Zgoda na pliki cookie z Borelabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs Cookie w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w jego przeglądarce oraz udokumentowania tej zgody w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwane dalej „Borlabs”).
Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.
Zebrane dane będą przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do momentu, gdy sami usuną Państwo plik cookie Borlabs lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Borlabs Cookie Consent Technology jest wykorzystywana do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Możliwość wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę zgodnie z własnymi życzeniami tak, aby generalnie uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Wówczas użytkownik może indywidualnie zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy też zasadniczo akceptuje pliki cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznania, że Państwa urządzenie dostępowe jest już połączone z naszą stroną internetową (stałe pliki cookie) lub do przechowywania ostatnio oglądanych ofert (pliki cookie sesji). Jeśli wyraźnie zezwolili nam Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Państwa dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. W przypadku nieszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na drodze transmisji do naszych systemów informatycznych, dlatego w przypadku informacji wymagających wysokiego poziomu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub pocztę.

Prawo do informacji i żądania sprostowania – Usunięcie i ograniczenie danych – Odwołanie zgody – Prawo do sprzeciwu

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W takim przypadku mają Państwo prawo do otrzymania informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 DSGVO, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (por. art. 15 ust. 4 DSGVO). Chętnie udostępnimy Państwu również kopię tych danych.

Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo do skorygowania w każdej chwili zapisanych u nas nieprawidłowych danych osobowych (np. adres, nazwisko itp.). W każdej chwili mogą Państwo również zażądać usunięcia zapisanych u nas danych. Odpowiednia korekta zostanie dokonana natychmiast.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 DSGVO mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia zebranych przez nas danych osobowych, jeśli

dane te nie są już potrzebne;

podstawa prawna przetwarzania danych przestała istnieć bez zastąpienia z powodu cofnięcia Państwa zgody;

wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych;

Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

wymaga tego obowiązek prawny lub nastąpiło pobranie danych zgodnie z art. 8 (1) DSGVO.

Zgodnie z art. 17 (3) GDPR, prawo to nie istnieje, jeśli

przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

Twoje dane zostały zebrane na podstawie obowiązku prawnego;

przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na interes publiczny;

dane te są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 ust. 1 DSGVO mają Państwo prawo w indywidualnych przypadkach zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dzieje się tak w przypadku, gdy

dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika;

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i nie wyrażają Państwo zgody na ich usunięcie;

dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale zebrane dane są wykorzystywane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nadal nie jest jasne, które interesy przeważają.

Prawo do odwołania

Jeżeli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO), mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (w kontekście uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy istnieją szczególne okoliczności przemawiające przeciwko przechowywaniu i przetwarzaniu danych.

Jak korzystać z przysługujących Ci praw?

Możesz skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych:

Nano-Care Deutschland AG
Hauptstraße 122
66780 Rehlingen-Siersburg
Niemcy
E-mail: marketing@nano-care.de
Telefon: +49 68389749140
Faks: +49 68389749160

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 DSGVO, mają Państwo prawo do przeniesienia danych osobowych dotyczących Państwa. Dane dostarczymy w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Dane mogą zostać przesłane do Państwa lub do wskazanej przez Państwa osoby odpowiedzialnej.

Zgodnie z art. 20 (1) DSGVO na żądanie udostępnimy Państwu następujące dane:

Dane zbierane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO lub art. 9 (2) lit. a DSGVO;

Dane, które otrzymaliśmy od Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w ramach istniejących umów;

Dane, które zostały przetworzone w ramach zautomatyzowanej procedury.

O ile jest to technicznie możliwe, przekazujemy dane osobowe bezpośrednio do wskazanej przez Państwa strony odpowiedzialnej. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 20 ust. 4 GDPR nie wolno nam przekazywać danych, które naruszają wolności i prawa innych osób.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 DSGVO

Jeśli podejrzewają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane na naszej stronie internetowej niezgodnie z prawem, mogą Państwo oczywiście w każdej chwili doprowadzić do sądowego wyjaśnienia tej kwestii. Ponadto, każda inna opcja prawna jest otwarta dla Ciebie. Niezależnie od tego mają Państwo możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym zgodnie z art. 77 (1) DSGVO. Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO przysługuje Państwu w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania, miejsce pracy i/lub miejsce domniemanego naruszenia, tzn. mogą Państwo wybrać organ nadzorczy, do którego zwrócą się Państwo z wyżej wymienionych miejsc. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje Cię następnie o statusie i wyniku Twojego zgłoszenia, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 GDPR.

Stworzony przez:

© DURY LEGAL Adwokaci – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

logo datenschutz